ในประเภทสายอลูมิเนียมเพดานหน้าจอ

ในประเภทสายเพดานหน้าจออลูมิเนียม สามารถปรับความสูงของบ้านสายตาและสามารถปกปิดท่อและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งหมดใต้พื้นและในเวลาเดียวกันสามารถทําให้แสงแดดหรือแสงเข้ามาในห้องนุ่มและสม่ําเสมอ เพดานชิ้นส่วนแขวนประกอบด้วยแถบอลูมิเนียมและกระดูกงูซึ่งมีความยืดหยุ่นในการชุมนุมและถอดชิ้นส่วน